دانلود مقالات علمی

مدل سازی خنک کن های میانی پوسته - لوله ای، کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحله ای همراه با خنک کن میانی به کمک شبکه عصبی

چکیده مقاله:در این پژوهش، دو خنک کن میانی کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحله ای همراه با خنک کن میانی شرکت پتروشیمی فجر بر اساس داده های تجربی که در اتاق کنترل مانیتور و ثبت می شود، به کمک شبکه عصبی (MATLAB) شبیه سازی شد، بدین صورت که داده های ورودی از جمله رطوبت نسبی هوا، دما و فشار هوای ورودی و خروجی هر مرحله از تراکم، دبی هوای ورودی به خنک کن، دما و فشار آب و هوای ورودی و خروجی از هر خنک کن، به الگوریتم شبکه عصبی داده شد و پس از آموزش شبکه ساخته شده توسط شبکه عصبی، اثر دمای هوا، دمای آب و رطوبت هوای ورودی بر کارایی خنک کن ها مورد بررسی قرار گرفت، بر این اساس مشاهده شد که با افزایش دمای هوای ورودی به خنک کن ها ،کارایی خنک کن اول، همواره افزایش و کارایی خنک کن دوم همواره کاهش می یابد. با افزایش دمای آب ورودی به خنک کن ها، هر دو خنک کن رفتار ترمودینامیکی یکسان داشته و همواره کارایی کاهش یافته است. همچنین طبق مدل سازی انجام شده، رطوبت بر کارایی هر دو خنک کن اثر منفی داشته و همواره باعث کاهش آن شده است. گرچه این مقدار کاهش قابل توجه نبوده است، در انتهای این پژوهش، بر مبنای مدل سازی انجام شده، راه کارهایی از جمله ادغام آب کولینگ و آب چیلر جهت خنک سازی دمای آب ورودی به خنک کن ها ارائه شده استسال انتشار: 1391محل انتشار: مجله مبدل گرمایی، دوره: 7، شماره: 39زبان مقاله: فارسیحجم فایل: 424.68 کیلوبایت

مطالعه پارامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریز از مرکزیک موتور توربوشفت با استفاده از حل عددی سه بعدی

چکیده مقاله:در این پژوهش ، پروانه کمپرسور گریز از مرکز متعلق به یک موتور توربوشفت مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، ابتدا مشخصات هندسی آن به طور دقیق اندازه گیری شده و سپس در محیط تولید پره ی نرم افزار انسیس مدل سازی سه بعدی صورت می گیرد. سپس هندسه تولید شدهدر بخش تولید مش ، شبکه بندی شده و با اعمال شرایط مرزی موجود از عملکرد موتور، در محیط سی اف ایکس مورد بررسی و تحلیل عددی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از این تحلیل عددی به صورت منحنی های نسبت فشار و بازده کمپروسور به ازای دبی های جرمی مختلف ارائه می گردند . پس از برری استقلال حل عددی از شبکه تولید شده ، به بررسی تاثیر برخی از پارامترهای هندسی موثر بر عملکرد کمپروسور نظیر پروفیل صفحه نصف النهاری ، طول محوری پروانه، زاویه مماس ورودس و خروجی طوقی ، موقعیت و زاویه ورودس تیغه جدا کننده و فاصله لقی بین پروانه و طوقی پرداخته می شود . در انتها با بررسی هندسی روی منحنی های عملکردی کمپرسور و انتخاب نقطه کاری بهینه ، کمپروسوری با نسبت فشار و بازده بالاتر ارائه می گردد. در کمپروسور اصلاح شده، نسبت ناحیه شعاعی پروانه به کل پروانه 0.22، زاویه انتهایی دیواره طوقی با راستای قائم برابر 6 درجه و طول محوری پروانه به میزان 5 میلی متر افزایش یافته است . با د رنظر گرفتن این اصلاحات ، بازده کمپرسور به میزان 2/4 درصد و نسبت فشار به میزان 1 درصد افزایش یافته است .سال انتشار: 1391محل انتشار: مجله مکانیک سازه ها و شاره ها، دوره: 2، شماره: 2زبان مقاله: فارسیحجم فایل: 1.05 مگابایت

آنالیز خرابی پره های کمپرسور در یک توربین گاز

چکیده مقاله:طی تعمیرات دوره ای توربین گازی مدل GT13D ، شبه ترک هایی در پره های ثابت نیمه ی بالایی کمپرسور ( ردیف های نیمه انتهایی ) مشاهده شد، که موجب تعویض تعدادی از پره ها گردید . در این مقاله سعی شده است با بررسی این پره ها از دیدگاه های مختلف، نظ یر سختی، جنس، شکل ظاهری، لایه های سطحی، ریز سا ختار، کیفیت سطوح با SEM و ... مکانیزم غالب در فرسایش این پره ها مشخص و عامل این خرابی تعیین گردد . از این بررسی ها نتیجه می شود که جنس پره فولاد زنگ نزن مارتنزیتی با سختی تقریبا یکسان در تمام ی قسمت ها می باشد و هیچ گونه تغییرات ساختاری که نشان دهنده ی تغیی رات درجه حرارت باشد دیده نمی شود . همچنین عامل فرسایش وجود ذرات خارجی نمی تواند باشد، بررسی ها وقوع پدیده ی سایش Erosion دراثر جریان هوا را محتمل می نماید .سال انتشار: 1386محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برقزبان مقاله: فارسیحجم فایل: 2.56 مگابات

ارائه یک الگوریتم بر اساس روش ساختاری جهت طراحی سیستم عیب یاب کمپرسور در یک موتور توربوجت

چکیده مقاله:به منظور بهبود قابلیت اعتماد نتایج عیب یابی، این مسئله بسیار مهم است که داده های اندازه گیری شده قبل از ورود به سیستم عیب یابی اصلاح و خالص سازی شوند. در این مقاله ابتدا با ایجاد مدل ریاضی موتور و در نظر گرفتن زیر سیستم کمپرسور معادلات عملکردی مربوطه استخراج گردیده و سپس با بکارگیری آنها در یک الگوریتم بر اساس روش ساختاری خطاهای سنسورهای موجود که قابل ایزوله شدن می باشند شناسایی شده اند. این الگوریتم برای کل مدل ریاضی موتور و سنسورهای فعال در آن قابل گسترش است.سال انتشار: 1388محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایرانزبان مقاله: فارسیحجم فایل: 85.99 کلیوبایت

بررسی عددی تاثیر زبری ردیف پره کمپرسور توربین های گاز بر عملکرد پره

چکیده مقاله:در این مقاله به شبیه سازی عددی میدان جریان فضای بین پره-ای کمپرسور سرعت پایین با زبری های مختلف در چندین عدد رینولدز ورودی پرداخته شده است. بدلیل پیچیدگی و داشتن حالت گذرا در میدان جریان، از مدل مغشوش (γ-R(e استفاده شده است. همچنین از روش حجم محدود با گسسته سازی مرتبه دوم در مکان و زمان برای شبیه سازی میدان جریان بهره گردیده است . به منظور کوپلینگ معادلات سرعت و فشار، الگوریتم تکرار سیمپل به کار گرفته شده است. نتایج حاصل شده از این تحقیق توسط نرمافزار +Star CCM بدست آمده است، همچنین شبکه های مورد استفاده توسط نرم افزار Pointwise 2.3 ایجاد شده اند. به منظور شبیه سازی زبری سطح از مدل موجود در نرم افزار +Star CCM استفاده شده است. نتایج نشان میداد که در ناحیه مکش پره، یک حباب جدایش تشکیل می شود که در نتایج تجربی هم نمایان شده است. این حباب جدایش با افزایش عدد رینولدز باریک شده و رفته رفته لایه مرزی به حالت کاملا مغشوش تبدیل می شود. علاوه بر آن در یک زبری بحرانی، ما شاهد لایه مرزی کاملا مغشوش خواهیم بود. همچنین نتایج نشان می داد که با افزایش زبری عملکرد کمپرسور بشدت کاهش می یابد.سال انتشار: 1394محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتیزبان مقاله: فارسیحجم فایل: 623.26 کلیوبایت

بررسی شستشوی آنلاین کمپرسور جهت افزایش بازده واحد توربین گاز نیروگاهی

چکیده مقاله:دراین مقاله به بررسی شستشوی آنلاین کمپرسور پرداخته شده است. رسوبات ایجاد شده روی پره ها در طول کارکرد باعث کاهش بازده توربین گاز خواهد شد که نتیجه آن کاهش توان تولیدی واحد نیروگاهی می باشد. برای حل این مشکل از شستشوی کمپرسور به صورت آنلاین وآفلاین استفاده می شود وبا توجه به محدودیت خروج واحدها و عدم شستشوی آفلاین و همچنین طولانی شدن فواصل زمانی شستشوی آفلاین کمپرسور، شستشوی آنلاین این امکان را ایجاد می کند تا ضمن جلوگیری از تشکیل رسوبات زیاد برروی پره های کمپرسور، بازده کمپرسوررا در زمان کارکرد افزایش داده و درمجموع توان خروجی واحد گازی را بهینه نمود.نوع ارائه: پوسترمحل انتشار: پنجمین کنفرانس نیروگاههای برقزبان مقاله: فارسیحجم فایل: 567.96 کلیوبایت

بررسی تاثیر فشار خنک کننده میانی کمپرسور و فشار بازیاب توربین در بازده سیکل برایتون

چکیده مقاله:در مطالعه حاضر سیکل برایتون یک توربین گازی با خنک کننده میانی برای کمپرسور و بازیاب برای توربین توسط روابط ریاضی حاکم، مدلسازی و تاثیر فشار خنک کننده و بازیاب بر بازده سیکل بررسی شده است. نتایج نشان میدهد بر خلاف تصور، بازده ماکزیمم در فشار میانی بدست نمی آید و می توان با استفاده از کمپرسوها و توربین هایی با نسبت تراکم و انبساط تراکم و انبساط خاص بازده را افزایش داد.سال انتشار: 1387محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیکزبان مقاله: فارسیحجم فایل: 66.85 کلیوبایت

ارتقاء عملکرد سیکل گازی تحت اثر خنک کاری تبخیری کمپرسور و خنک کاری پره توربین گاز

چکیده مقاله:خنک کاری مه گون و تراکم مرطوب ازروشهای خنک کاری میانی تبخیری سیکل گازی می باشد که جهت افزایش چگالی هوای ورودی به کمپرسور و افزایش قدرت خروجی توربنی گاز به کارگرفته میشود دراین مقاله به مدلسازی ترمودینامیکی اثرپاشش آب درکانال قبل ازکمپرسور مه گون و دهانه ورودی کمپرسور تراکم مرطوب پرداخته شده است به این منظور مدل تبخیر قطرات تا ایجادشرایط اشباع درکانال و پاشش بیش ازحد اشباع تا 2درصد بررسی شده است نتایج حاصل با نتایج موجود درمراجع مقایسه شده و پس ازاعتبارسنجی تغییرات توان خالص خروجی راندمان حرارتی سیکل دمای مقاطع مختلف سیکل و ... برای مقادیر مختلف پاشش آبمحاسبه شده است درنهایت جهت محاسبه توان تولیدی کل علاوه برتاثیر خنک کاری میانی تاثیر هوای خنک کاری پره توربین نیز درنظر گرفته شده است.سال انتشار: 1393محل انتشار: کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسیزبان مقاله: فارسیحجم فایل: 880.17 کلیوبایت

شناسایی و حذف عوامل تخریب بسترهای جاذب رطوبت (مولکولارسیو) در واحدهای نم زدایی پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده مقاله :در پالایش گاز طبیعی، نم زدایی یکی از فرآیندهای مهم می باشد و به همین منظور روش های بسیاری برای نم زدایی وجود دارد. اما امروزه استفاده از روش جذب سطحی به عنوان یک فرآیند مناسب در نم زدایی از گاز طبیعی رو به گسترش است. این فرآیند هم اکنون در پالایشگاه سوم و پنجم و ششم پارس جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد و غربال مولکولی مورد استفاده در این واحد 3A می باشد که مشکل آن تخریب زودهنگام بسترها (غربال های مولکولی) می باشد. در فرآیند جذب سطحی در بستر جامد، شرایط دمایی و فشاری و آیتم های دیگر برای رژیم جریان گاز در بستر مورد لحاظ قرار گرفته که هر کدام از این شرایط در مواردی خاص باعث تخریب این غربالها شده است. بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده، عمر مفید این غربال ها حدودا 3 سال می باشد. یعنی بعد از پایان سال سوم باید بسترها تخلیه شده و غربال های جدید شارژ گردد. بررسی ها و تجربیات متعدد نشان داده که عمدتا کارایی این غربال ها در واحد نمزدایی پالایشگاه های گازی کمتر از زمان مذکور بوده به نحوی که آبگیری توسط این بسترها به خوبی انجام نشده و باعث مشکلاتی برای واحدهای پایین دستی شده است. رسیدن به نقطه شبنم ایده ال، باید غربال های مولکولی مناسب مورد استفاده قرار گیرد و شرایط عملیاتی باید به گونه ای کنترل شود که کمترین میزان شوک حرارتی و فشاری به این بسترها وارد شود. در این مقاله تلاش شده با بررسی ترندهای پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی و انجام آزمایشاتی، این عوامل مخرب شناسایی و پیشنهاداتی در جهت رفع آنها بیان شود.سال انتشار: 1394محل انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمیزبان مقاله: فارسیحجم فایل: 868.96 کلیوبایت