بررسی سینتیکی جذب رطوبت توسط سیلیکاژل و اکتیو آلومینا در یک فرایند آزمایشگاهی

چکیده مقاله :
در این کار سینتیک جذب رطوبت توسط سیلیکاژل و ا کتیو آلومینا در دماهای 303 و 323 درجه کلوین و رطوبت های مختلف بررسی شده است . به همین منظور و همچنین تعیین منحنی های ایزوترم جذب سطحی، دستگاهی طراحی و ساخته شده است که بطور ناپیوسته کار می کند . سیلیکاژل و اکتیو آلومینای مورد استفاده در مجتمع پتروشیمی خارک در این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته اند .آزمایشات در دماهای 303 و 323 درجه کلوین و رطوبتهای مختلف انجام شده و نتا یج نشان می دهند که اولا،با افزایش رطوبت در یک دمای خاص ، عموما مقدار ثابت سرعت واکنش هم برای سیلیکاژل و هم برای اکتیو آلومینا ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش می یابد.ثانیا با افزایش دما در یک رطوبت خاص ،عموما ثابت سرعت واکنش هم برای سیلیکاژل و هم برای اکتیوآلومینا افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهند که ثابت ها ی سرعت جذب بدست آمده برای اکتیوآلومینا در هر دو دما ی 303 و 323 درجه کلوین و همچنین در رطوبت ها ی مختلف از نتایج بدست آمده برای سیلیکاژل عموما بیشتر است. نتایج ازمایشات سرعت جذب سطحی نشان می دهند که شدت جذب در طول مراحل اولیه جذب بیشترین مقدار را داشته و سپس زمانی که مقدار آب جذب شده افزایش می یابد، بتدریج کند می شود تا به یک مقدار ثابت برسد.

سال انتشار: 1387
محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: 213.13 کلیوبایت   

فایل های همراه

دانلود مقاله