ارتقاء عملکرد سیکل گازی تحت اثر خنک کاری تبخیری کمپرسور و خنک کاری پره توربین گاز

چکیده مقاله:
خنک کاری مه گون و تراکم مرطوب ازروشهای خنک کاری میانی تبخیری سیکل گازی می باشد که جهت افزایش چگالی هوای ورودی به کمپرسور و افزایش قدرت خروجی توربنی گاز به کارگرفته میشود دراین مقاله به مدلسازی ترمودینامیکی اثرپاشش آب درکانال قبل ازکمپرسور مه گون و دهانه ورودی کمپرسور تراکم مرطوب پرداخته شده است به این منظور مدل تبخیر قطرات تا ایجادشرایط اشباع درکانال و پاشش بیش ازحد اشباع تا 2درصد بررسی شده است نتایج حاصل با نتایج موجود درمراجع مقایسه شده و پس ازاعتبارسنجی تغییرات توان خالص خروجی راندمان حرارتی سیکل دمای مقاطع مختلف سیکل و ... برای مقادیر مختلف پاشش آبمحاسبه شده است درنهایت جهت محاسبه توان تولیدی کل علاوه برتاثیر خنک کاری میانی تاثیر هوای خنک کاری پره توربین نیز درنظر گرفته شده است.

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: 880.17 کلیوبایت


فایل های همراه

دانلود مقاله