مطالعه پارامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریز از مرکزیک موتور توربوشفت با استفاده از حل عددی سه بعدی

چکیده مقاله:
در این پژوهش ، پروانه کمپرسور گریز از مرکز متعلق به یک موتور توربوشفت مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، ابتدا مشخصات هندسی آن به طور دقیق اندازه گیری شده و سپس در محیط تولید پره ی نرم افزار انسیس مدل سازی سه بعدی صورت می گیرد. سپس هندسه تولید شدهدر بخش تولید مش ، شبکه بندی شده و با اعمال شرایط مرزی موجود از عملکرد موتور، در محیط سی اف ایکس مورد بررسی و تحلیل عددی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از این تحلیل عددی به صورت منحنی های نسبت فشار و بازده کمپروسور به ازای دبی های جرمی مختلف ارائه می گردند . پس از برری استقلال حل عددی از شبکه تولید شده ، به بررسی تاثیر برخی از پارامترهای هندسی موثر بر عملکرد کمپروسور نظیر پروفیل صفحه نصف النهاری ، طول محوری پروانه، زاویه مماس ورودس و خروجی طوقی ، موقعیت و زاویه ورودس تیغه جدا کننده و فاصله لقی بین پروانه و طوقی پرداخته می شود . در انتها با بررسی هندسی روی منحنی های عملکردی کمپرسور و انتخاب نقطه کاری بهینه ، کمپروسوری با نسبت فشار و بازده بالاتر ارائه می گردد. در کمپروسور اصلاح شده، نسبت ناحیه شعاعی پروانه به کل پروانه 0.22، زاویه انتهایی دیواره طوقی با راستای قائم برابر 6 درجه و طول محوری پروانه به میزان 5 میلی متر افزایش یافته است . با د رنظر گرفتن این اصلاحات ، بازده کمپرسور به میزان 2/4 درصد و نسبت فشار به میزان 1 درصد افزایش یافته است .

سال انتشار: 1391
محل انتشار: مجله مکانیک سازه ها و شاره ها، دوره: 2، شماره: 2
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: 1.05 مگابایت


فایل های همراه

دانلود مقاله