مدل سازی خنک کن های میانی پوسته - لوله ای، کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحله ای همراه با خنک کن میانی به کمک شبکه عصبی

چکیده مقاله:
در این پژوهش، دو خنک کن میانی کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحله ای همراه با خنک کن میانی شرکت پتروشیمی فجر بر اساس داده های تجربی که در اتاق کنترل مانیتور و ثبت می شود، به کمک شبکه عصبی (MATLAB) شبیه سازی شد، بدین صورت که داده های ورودی از جمله رطوبت نسبی هوا، دما و فشار هوای ورودی و خروجی هر مرحله از تراکم، دبی هوای ورودی به خنک کن، دما و فشار آب و هوای ورودی و خروجی از هر خنک کن، به الگوریتم شبکه عصبی داده شد و پس از آموزش شبکه ساخته شده توسط شبکه عصبی، اثر دمای هوا، دمای آب و رطوبت هوای ورودی بر کارایی خنک کن ها مورد بررسی قرار گرفت، بر این اساس مشاهده شد که با افزایش دمای هوای ورودی به خنک کن ها ،کارایی خنک کن اول، همواره افزایش و کارایی خنک کن دوم همواره کاهش می یابد. با افزایش دمای آب ورودی به خنک کن ها، هر دو خنک کن رفتار ترمودینامیکی یکسان داشته و همواره کارایی کاهش یافته است. همچنین طبق مدل سازی انجام شده، رطوبت بر کارایی هر دو خنک کن اثر منفی داشته و همواره باعث کاهش آن شده است. گرچه این مقدار کاهش قابل توجه نبوده است، در انتهای این پژوهش، بر مبنای مدل سازی انجام شده، راه کارهایی از جمله ادغام آب کولینگ و آب چیلر جهت خنک سازی دمای آب ورودی به خنک کن ها ارائه شده است

سال انتشار: 1391
محل انتشار: مجله مبدل گرمایی، دوره: 7، شماره: 39
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: 424.68 کیلوبایت


فایل های همراه

دانلود مقاله