خدمات پس از فروش

خدمات فنی و مهندسی : 
شرکت هوا پترو سازه با ارائه مشاوره های فنی و مهندسی، در بهینه نمودن و بالا بردن بازدهی سیستم های هوای فشرده ، واحدهای صنعتی را یاری می نماید. خدمات فنی و مشاوره ای شامل دستگاه های تولید هوای فشرده ( کمپرسور )، مخازن تحت فشار، درایرهای تبریدی و جذبی، فیلتراسیون، خطوط انتقال هوای فشرده و یا موارد خاص متناسب با نیاز واحدهای صنعتی می باشد. تامین قطعات :
این شرکت با بررسی نیاز دستگاه های هوای فشرده به قطعات مصرفی و سرویس های ادواری آنها، به تهیه و ساخت قطعات مصرفی شامل فیلترها و روغن ها، منطبق با هر دستگاه اقدام نموده و در جهت پایین آوردن هزینه های سرویس های ادواری، به صاحبان صنایع خدمات خود را ارئه می دهد. 

انجام سرویس های ادواری :
 با توجه به اینکه طول عمر هر دستگاه رابطه مستقیم و معنی داری با شیوه نگهداری و سرویس های ادواری آن دارد، شرکت  هوا پترو سازه با در اختیار داشتن دانش فنی مطابق با توصیه های سازندگان هر دستگاه، آمادگی انجام این امر را بر عهده داشته و با آموزش به پرسنل واحدهای صنعتی، در جهت بالا بردن هرچه بیشتر طول عمر کمپرسورها و تجهیزات جانبی هوای فشرده سهم کوچکی را تقبل نموده است.